Delivering Wellbeing with Doughnut Economics for Wales (Past)

What is "Doughnut Economics" and how does it relate to Wales' Wellbeing of Future Generations Act?

"Delivering Wellbeing with Doughnut Economics - 21st century economics for Wales" 
 "Cyflawni Llesiant gydag Economeg Toesen – economeg yr 21ain ganrif ar gyfer Cymru"

You can watch a recording of this event here 
https://youtu.be/lkbk8HLx63M 

 • What is "doughnut economics" and how does it relate to Wales' Wellbeing of Future Generations Act?
 • Beth yw "economeg toesen" a sut y mae'n berthnasol i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru?
 • How might local authorities and communities in Wales use "the doughnut" to guide decision making at a local level?
 • Ym mha ffordd y gallai awdurdodau lleol a chymunedau yng Nghymru ddefnyddio'r "doesen" i lywio'r broses o wneud penderfyniadau ar lefel leol?
 • What would you love to see happen, to create more regenerative and distributive local economies?
 • Beth y byddech chi wrth eich bodd yn ei weld yn digwydd i greu economïau lleol mwy adfywiol a dosbarthol?

All are welcome - come and join the conversation!  We're inviting civil servants, local leaders, decision-makers and changemakers, as well as all those with an interest in addressing poverty, inequality and climate change at a local level.  We would love to hear what you are already doing within your organisations, councils and communities, as well as sharing ideas and co-creating projects to deliver a wellbeing economy here in Wales.

Mae croeso i bawb – dewch i ymuno â'r sgwrs! Rydym yn gwahodd gweision sifil, arweinwyr lleol, penderfynwyr a newidwyr, yn ogystal â phawb sydd â diddordeb mewn mynd i'r afael â thlodi, anghydraddoldeb a newid yn yr hinsawdd ar lefel leol. Byddem wrth ein bodd yn clywed yr hyn yr ydych eisoes yn ei wneud o fewn eich sefydliadau, eich cynghorau a'ch cymunedau, yn ogystal â rhannu syniadau a chyd-greu prosiectau i gyflawni economi llesiant yma yng Nghymru.

Contents

  Share


  Share

  Jovita Rodrigues

  Sancoale Goa, India

  The Doughnut Economics makes sense to me and feel this is the way we can change our way of living. To me this is the answer!

  0 comments

  Join the DEAL Community!

  Get inspired, connect with others and become part of the movement. No matter how big or small your contribution is, you’re welcome to join!